skip to Main Content

Welkom op de website van

de Federale Deontologische Commissie

een federale instantie voor deontologische vraagstukken

Welke nevenactiviteiten zijn voor federale openbare mandatarissen deontologisch aanvaardbaar ?

Hoe kan men in een concrete zaak ethisch optreden ?

Staat men voor een belangenconflict dat moet worden aangegeven ?

De Commissie geeft op vraag van een lid van het Federaal Parlement of van een federale publieke mandataris vertrouwelijk advies over specifieke vragen aangaande deontologie die hem betreffen.
De Commissie kan ook op eigen initiatief, of op vraag van de Kamer of de Senaat, of van de leden van de regering, algemene aanbevelingen op deontologisch vlak formuleren die worden bekendgemaakt.

De Commissie is samengesteld uit gewezen leden van het Federaal Parlement, gewezen federale openbare mandatarissen, en magistraten of universiteitsprofessoren in de rechten, die worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Luc Willems,
Voorzitter

Françoise Tulkens,
Voorzitster

Back To Top