skip to Main Content
  • Een delegatie van de Commissie mocht op 21 juni 2022 deelnemen aan het seminarie “Integriteit in het Federale Openbare Ambt”, georganiseerd door het kabinet van Minister Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken. Academici, internationale experten en ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland inspireerden er topambtenaren die binnen de federale overheid bevoegd zijn voor het integriteitsbeleid.
  • De voorzitters van de Commissie hebben deelgenomen aan een voorbereidende vergadering tot oprichting van een Europees netwerk voor publieke integriteit en hebben er een intentieverklaring getekend (Parijs, 10 juni 2022).
  • Mevrouw Françoise Tulkens heeft als spreekster deelgenomen aan een Conferentie georganiseerd door de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (Parijs, 9 juni 2022).
  • De voorzitters van de Commissie en de heer Eddy Boutmans hadden op 7 juni 2022 een onderhoud met Minister Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Er werd van gedachten gewisseld inzake ethiek en transparantie binnen de federale overheid.
  • De Commissie hield op 3 juni 2022 een intern colloquium waarbij haar adviesbevoegdheid academisch werd geëvalueerd. Die evaluatie moet de Commissie dienstig zijn bij haar werkzaamheden tijdens de periode 2022-2027, en haar helpen bij het ontwikkelen van een (middel) langetermijnvisie.
  • De voorzitters van de Commissie hebben een onderhoud gehad met mevrouw Eliane Tillieux, Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers (26 april 2022).
  • De nieuwe Federale Deontologische Commissie werd op 14 maart 2022 geïnstalleerd.
Back To Top