skip to Main Content
 • De Commissie heeft op 20 en 21 maart 2023 een studiebezoek gebracht aan Parijs, waar ze ontmoetingen had met de Voorzitter van de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, vertegenwoordigers van de Public Integrity Division van de OESO en de Deontoloog van de Assemblée nationale.
 • Op 19 januari 2023 was de heer Luc Willems gastspreker op de Conferentie ”Strengthening the Fight against Corruption: Conflict of Interests” in Praag. Het Tsjechische Ministerie van Justitie organiseerde samen met de E.A.A. Grants (Ijsland – Liechtenstein – Noorwegen) deze conferentie met als doel een evaluatie te maken van de Tsjechische wetgeving in de strijd tegen corruptie. Vanuit de Federale Deontologische Commissie werd het advies gegeven om naast een duidelijke en afdwingbare strafwetgeving vooral in te zetten op preventie, opleiding, deontologie en persoonlijke integriteit. De Tsjechische overheid onderzoekt de oprichting van een onafhankelijk orgaan inzake publieke ethiek naar het model van de Federale Deontologische Commissie of de Franse Haute Autorité pour la transparance de la vie publique.
 • De Federale Deontologische Commissie heeft op 20 december 2022 een advies aangenomen aangaande belangenconflicten die voortvloeien uit het cumuleren van openbare mandaten en ambten.
 • De heer Eddy Boutmans heeft namens de Commissie het oprichtingscharter van het European Network for Public Ethics ondertekend (Zagreb, 10 november 2022).
 • De heer Eddy Boutmans heeft deelgenomen aan een Conferentie over draaideurpolitiek georganiseerd door de Commission for the resolution of Conflicts of interest van Kroatië (Zagreb, 9 november 2022).
 • De heer Melchior Wathelet heeft tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het Réseau francophone d’éthique et de déontologie parlementaires een uiteenzetting gehouden over belangenconflicten (Parijs, 8 november 2022).
   
 • De Commissie heeft op 7 november 2022 een hoorzitting gehouden met de heren Christian Linder en Jean-Luc Feugier (Onafhankelijk ethisch comité bij de Europese Commissie) over de “post-mandaat regeling” van de Europese Commissarissen.
 • Het jaarverslag 2021-2022 werd op 10 oktober 2022 aangenomen en ter kennisgeving aan de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden.
 • Een delegatie van de Commissie mocht op 21 juni 2022 deelnemen aan het seminarie “Integriteit in het Federale Openbare Ambt”, georganiseerd door het kabinet van Minister Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken. Academici, internationale experten en ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland inspireerden er topambtenaren die binnen de federale overheid bevoegd zijn voor het integriteitsbeleid.
 • De voorzitters van de Commissie hebben deelgenomen aan een voorbereidende vergadering tot oprichting van een Europees netwerk voor publieke integriteit en hebben er een intentieverklaring getekend (Parijs, 10 juni 2022).
 • Mevrouw Françoise Tulkens heeft als spreekster deelgenomen aan een Conferentie georganiseerd door de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (Parijs, 9 juni 2022).
 • De voorzitters van de Commissie en de heer Eddy Boutmans hadden op 7 juni 2022 een onderhoud met Minister Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Er werd van gedachten gewisseld inzake ethiek en transparantie binnen de federale overheid.
 • De Commissie hield op 3 juni 2022 een intern colloquium waarbij haar adviesbevoegdheid academisch werd geëvalueerd. Die evaluatie moet de Commissie dienstig zijn bij haar werkzaamheden tijdens de periode 2022-2027, en haar helpen bij het ontwikkelen van een (middel) langetermijnvisie.
 • De voorzitters van de Commissie hebben een onderhoud gehad met mevrouw Eliane Tillieux, Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers (26 april 2022).
 • De nieuwe Federale Deontologische Commissie werd op 14 maart 2022 geïnstalleerd.
Back To Top